top of page
VEDTEKTER 
Interesseorganisasjonen for
Frittstående Motorsportklubber
Org nr. 919 489 189
§1 Organisasjons navn
Organisasjons navn er Interesseorganisasjonen for Frittstående Motorsportklubber og ble stiftet på Jessheim 18/03.2017.

Forretningsadresse er Interesseorganisasjonen for Frittstående Motorsportklubber c/o Asker og Bærum Motorsport Sandviksveien 163.
1337 Sandvika
Telefon: 23 22 48 00.
E-post: post@fmkmotorsport.no
 
§ 2 Formål
Organisere og samle tidligere NAF Motorsportklubber og andre klubber som søker tilslutning.

§ 3 Juridisk person
Organisasjon er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

§ 4 Medlemmer i organisasjonen.
Medlemskap i organisasjon er for klubber og er først gyldig etter styrebehandling og akkreditering.

§ 5 Stemmerett og valgbarhet.
Alle medlemmer i FMKs klubber har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i organisasjonen. Til å representere en klubb i FMKs høyeste organ velger hver klubb 2 delegater.
Gjelder betalende medlemmer i året for gjeldende årsmøte.

§ 6 Kontingent.
Kontingenten til FMK fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.
Klubber som skylder kontingent for mer enn ett år, kan av styret strykes som medlem i FMK.

§ 7 Tillitsvalgte`s godtgjørelse.
Tillitsvalgte skal ikke motta honorar for sine verv.
§ 8 Årsmøte
Årsmøte, som holdes hvert år i mars måned, årsmøtet kan flyttes ved Force Major hendelser, er organisasjons høyeste myndighet. Ved ekstraordinære situasjoner eller lang reisevei så kan Årsmøte gjennomføres digitalt.

Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, direkte til medlemsklubbene ved post eller elektronisk. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet og skal inneholde:
 
  • Årsmelding
  • Regnskap med revisjonsberetning
  • Innkommende forslag
  • Budsjett
  • Valgkomiteens forslag
Kun valgte delegater fra medlemsklubbene har adgang til årsmøtet. Styret kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede.

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede delegater som møter. Ingen har mer enn én stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.
Møteleder velges av årsmøtet.
Årsmøtet kan bare behandle forslag om vedtektsendring som er oppført på sakslisten senest 3 uke før årsmøtet.

Årsmøtet skal:
   1. Godkjenne de fremmøtte delegater.
   2. Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden.
   3. Velge dirigent, referent, samt to delegater til å underskrive protokollen.
   4. Behandle klubbens årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
   5. Behandle klubbens regnskap med revisorenes beretning.
   6. Behandle innkommende forslag og saker.
   7. Fastsette medlemskontingent for påfølgende år.
   8. Vedta organisasjonens budsjett.

   9. Foreta følgende valg:
   a) Leder
   b) Inntil 4 styremedlemmer
   c) En revisor for 2 år.
   d) Valgkomité med leder, to medlemmer.

Dersom sakslisten ikke fullføres, kan det innkalles til fortsettende årsmøte. Slik innkalling skjer på tilsvarende måte som for ordinært årsmøte, men eventuelt med kortere frist godkjent av årsmøtet. Fortsettende årsmøte kan bare behandle saker som var med i godkjent saksliste for årsmøte.
.
Styremedlemmer kan velges til spesifikke oppgaver.

§ 9 Stemmegivning på årsmøtet
Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmesedlene inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Dette gjelder ikke ved valg av varamedlemmer. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått
mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidatene, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.
§ 10 Ekstraordinære årsmøter
Ekstraordinært årsmøte holdes når styret bestemmer det, eller minst 1/3 av de stemmeberettigede medlemmene krever det.
Det innkalles på samme måte og med samme representasjon som for ordinære årsmøte, med minst 14 dagers varsel.
Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§ 11 Styret
. Organisasjonen ledes av et styre med 4-5 medlemmer, Leder og 3-4 styremedlemmer. Alle velges for 2 år av gangen, med halvparten på valg hvert år. Styrets sammensetning: Styret skal fordeles så likt som mulig på alle kjønn. Styret skal såfremt det er mulig fordeles geografisk likt på landet og også såfremt det er mulig påse at det er mest dekkende på forskjellige grener.

Styret skal:
  1.  Iverksette årsmøtets bestemmelser.
  2.  Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for   disse.
  3. Administrere og føre nødvendig kontroll med organisasjonens økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.
  4. Representere organisasjonen utad.
  5. Styret skal holde møte når lederen forlanger det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.
Styret kan fatte vedtak når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.
Styret kan tilsette generalsekretær for å lede den daglige driften.
§ 12 Avgifter og medlemskategorier i klubbene
Det skal til første årsmøte utarbeides forslag til at det i disse vedtektene beskrives hvilke medlemskategorier de enkelte klubbene skal ha for å ivareta en felles struktur. Kun årsmøtet kan endre denne strukturen.
Kontingenten fastsettes av den enkelte klubbs årsmøte.
Det standardiseres på følgende medlemskategorier
Senior, aktiv lisensierte Junior aktiv lisensierte under 18 år.
Familiemedlemskap med flere aktive utøvere.
Støttemedlem ikke lisensierte

§ 13 Vedtektsendring
Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

§ 14 Oppløsning, sammenslutning og deling
Oppløsning av organisasjon kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje, må vedtaket her gjentas med minst 2/3 flertall. Det kan velges et avviklingsstyre som skal forestå avviklingen. Det ordinære styret kan velges til avviklingsstyre, og får stilling som avviklingsstyre om intet valg foretas. Den ekstraordinære årsmøte bestemmer hvordan organisasjonens midler skal disponeres.
Ingen medlemmer har krav på organisasjonens midler eller andel av disse.

§15 Diverse
Tilsluttede motorklubber skal organisere sine aktiviteter i tråd med NIFs lovnorm for idrettslag.
Navnekonvensjon for klubbene er Stedsnavn og Motorsport.

§ 16 Sammenslutning eller deling av organisasjonen
Sammenslutning med andre foreninger eller deling av organisasjonen anses ikke som oppløsning.
Vedtak om sammenslutning eller deling og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring, jf. § 14. Styret skal i denne forbindelse utarbeide en plan for sammenslutningen eller delingen som generalforsamlingen skal stemme over. Ved sammenslutning eller deling skal det innhentes samtykke fra organisasjons kreditorer.

§17 Medlemsregister
Alle medlemsklubber skal være en del av et sentralt medlemsregister som alle klubber i FMK benytte i henhold til krav fra Norges Bilsport Forbund og Norges Idrettsforbund

§18 Utmelding
For klubber som ønsker å melde seg ut av FMK krever et årsmøte eller ekstraordinært årsmøte vedtak fra den aktuelle klubben. Det må påberegnes 1 mnd. Behandlingstid hos FMK`s hovedstyre samt at alle avtaler og økonomiske forhold er avklart (oppgjort)

 
År 2020
Logo 2024 uS.jpg
bottom of page